2019 жылдың қаңтар-шілде айларындағы KASE сауда-саттықтарының көлемі 4,0 % төмендеп, 80,8 трлн теңгені ($ 212,5 млрд) құрады
/KASE, 11.09.19/ – 2019 жылдың қаңтар-шілде айларында Қазақстан қор 
биржасындағы (KASE) сауда-саттық көлемі нарықтың барлық секторында 
80 825,4 млрд теңгені (баламасы 212 492,0 млн АҚШ долларына тең) 
құрады және 2018 жылмен салыстырғанда 4,0 % төмендеп (долларлық 
көрсетілімде 16,3%) төмендеді. (мамыр-желтоқсан)

2018 жылдың сегіз айымен (мамыр-желтоқсан) салыстырғанда сауда-саттық 
көлемі 10,5% өсті.

Төмендегі кестеде 2019 жылдағы сауда-саттық көлемі (тарту сомасы 
бойынша есептелген) нарық секторларына бөлініп көрсетілген және 
2018 жылдың көрсеткіштерімен салыстырмалы түрде берілген.


------------------------------------------------------------------------------
              І-VІІІ, 2019 жыл І-VІІІ, 2018 жыл      Тренд
              ----------------- ---------------- ----------------
              ---------- ------ ---------- ----- --------- ------
Биржалық нарықтың       сауда- құры-   сауда- құры-   өлшем %-бен
секторы            саттық лымы,   саттық лымы,  валюта-    
                көлемі   %   көлемі   %   сында    
-------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------
млрд теңгемен                                 
-------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------
Бағалы қағаздар нарығы    4 073,9  5,0  2 347,3  2,8 +1 726,6 +73,6
Акциялар            114,1  0,1   400,5  0,5  -286,4 -71,5
– бастапқы нарық         <0,1  <0,1    0,5 <0,1   -0,5 -99,0
– қайталама нарық        114,1  0,1   399,9  0,5  -285,8 -71,5
Корпоративтік борыштық БҚ   1 985,2  2,5   473,9  0,6 +1 511,3 +318,9
– бастапқы нарық       1 246,1  1,5   186,8  0,2 +1 059,3 +567,1
– қайталама нарық        739,1  0,9   287,1  0,3  +452,0 +157,4
Қазақстандың МБҚ       1 557,0  1,9  1 136,8  1,4  +420,2 +37,0
– бастапқы нарық       1 278,0  1,6   656,7  0,8  +621,2 +94,6
– қайталама нарық        279,0  0,3   480,1  0,6  -201,0 -41,9
ХҚҰ облигациялары        414,1  0,5    58,6  0,1  +355,6 +607,0
Инвестициялық қорлардың БҚ    0,5  <0,1    0,3 <0,1   +0,2 +77,8
Туынды бағалы қағаздар      3,0  <0,1   277,3  0,3  -274,3 -98,9
Шетел валюталары нарығы    7 727,3  9,6  9 017,2 10,7 -1 289,9 -14,3
Ақша нарығы         69 023,8  85,4  72 810,3 86,5 -3 786,4  -5,2
Репо операциялары      47 587,4  58,9  49 786,1 59,1 -2 198,7  -4,4
– МБҚ-мен "тікелей" репо      0   0     0   0     0   x
– МБҚ-мен авторепо      46 494,6  57,5  48 716,9 57,9 -2 222,4  -4,6
– ББҚ-мен "тікелей" репо     9,3  <0,1    82,8  0,1   -73,5 -88,8
– ББҚ-мен авторепо       786,5  1,0   929,4  1,1  -142,9 -15,4
– неттингпен репо        297,1  0,4    57,0  0,1  +240,0 +421,0
Валюталық своп        21 436,4  26,5  23 024,1 27,4 -1 587,7  -6,9
операциялары                                 
– АҚШ долларымен       21 436,1  26,5  23 024,1 27,4 -1 588,0  -6,9
– еуромен             0,1  <0,1     0   0   +0,1   x
рубльмен             0,2  <0,1     0   0   +0,2   x
Деривативтер нарығы        0,4  <0,1     0   0   +0,4   x
Фьючерстер            0,4  <0,1     0   0   +0,4   x
-------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------
БАРЛЫҒЫ           80 825,4 100,0  84 174,8 100,0 -3 349,4  -4,0
-------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------
млн АҚШ долларымен                              
-------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------
Бағалы қағаздар нарығы    10 690,8  5,0  6 975,9  2,7 +3 715,0 +53,3
Акциялар            298,3  0,1  1 155,8  0,5  -857,6 -74,2
– бастапқы нарық         <0,1  <0,1    1,6 <0,1   -1,6 -99,1
– қайталама нарық        298,3  0,1  1 154,3  0,5  -856,0 -74,2
Корпоративтік борыштық БҚ   5 206,1  2,5  1 422,8  0,6 +3 783,3 +265,9
– бастапқы нарық       3 263,4  1,5   556,0  0,2 +2 707,4 +486,9
– қайталама нарық       1 942,7  0,9   866,8  0,3 +1 075,9 +124,1
Қазақстандың МБҚ       4 088,0  1,9  3 354,1  1,3  +733,9 +21,9
– бастапқы нарық       3 353,7  1,6  1 929,2  0,8 +1 424,5 +73,8
– қайталама нарық        734,3  0,3  1 424,9  0,6  -690,6 -48,5
ХҚҰ облигациялары       1 089,4  0,5   174,3  0,1  +915,1 +525,1
Инвестициялық қорлардың БҚ    1,3  <0,1    0,8 <0,1   +0,5 +55,9
Туынды бағалы қағаздар      7,8  <0,1   868,0  0,4  -860,3 -99,1
Шетел валюталары нарығы   20 288,4  9,5  27 067,9 10,7 -6 779,5 -25,0
Ақша нарығы         181 511,9  85,4 219 754,4 86,6 -38 242,6 -17,4
Репо операциялары      125 167,1  58,9 150 006,9 59,1 -24 839,8 -16,6
– МБҚ-мен "тікелей" репо      0   0     0   0     0   x
– МБҚ-мен авторепо     122 295,6  57,6 146 770,2 57,8 -24 474,6 -16,7
– ББҚ-мен "тікелей" репо     24,3  <0,1   254,3  0,1  -230,0 -90,4
– ББҚ-мен авторепо      2 067,1  1,0  2 810,6  1,1  -743,5 -26,5
– неттингпен репо        780,0  0,4   171,7  0,1  +608,3 +354,2
Валюталық своп        56 344,8  26,5  69 747,5 27,5 -13 402,7 -19,2
операциялары                                 
– АҚШ долларымен       56 344,0  26,5  69 747,5 27,5 -13 403,5 -19,2
– еуромен             0,3  <0,1     0   0   +0,3   x
рубльмен             0,5  <0,1     0   0   +0,5   x
Деривативтер нарығы        1,0  <0,1     0   0   +1,0   x
Фьючерстер            1,0  <0,1     0   0   +1,0   x
-------------------------- ---------- ------ ---------- ----- --------- ------
БАРЛЫҒЫ           212 492,0 100,0 253 798,1 100,0 -41 306,1 -16,3
------------------------------------------------------------------------------

Кестеге ескерту: МБҚ-мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; ПИҚ – 
пайлық инвестициялық қор; корпоративтік борыштық БҚ – беймемлекеттік 
эмиссиялық борыштық бағалы қағаздар; "тікелей" репо – "тікелей" тәсілмен 
жүзеге асырылатын репо операциялары (репоны ашудың және жабудың 
тікелей мәмілелерін жасау арқылы); авторепо – "автоматты" тәсілмен 
жүзеге асырылатын репо операциялары; "с/ж" – сауда-саттық өткізілген жоқ. 
Сауда-саттық көлемі сауда-саттықтың Биржада қолданылатын кез келген 
әдісімен жасалған, барлық орындалған биржалық мәмілелер бойынша 
есептелді.

[2019-09-11]