11 қыркүйек күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕОКАМ-60 (KZKD00000638) 51-ші шығарылымын жылдық 9,49 %-бен орналастыру арқылы 5,1 млрд теңге тартты
/KASE, 11.09.19/ – Бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық 
жүйесінде Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік 
орта мерзімдік қазынашылық міндеттемелерінің (МЕОКАМ) 
орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді. 
Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтың сұраным 
параметрлері мен нәтижелері берілген.


-------------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫС ПАРАМЕТРЛЕРІ:                          
------------------------------------------------------ ------------------
Қатысушылар саны:                   3         
Берілген өтінімдер саны (барлығы /белсенді):      9 / 9       
оның ішінде:                               
– шектеулі:                      9 / 9       
– нарықтық:                      0         
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:         14 205,7     
оның ішінде:                               
– шектеулі:                      14 205,7     
– нарықтық:                      0         
Ұсынымға сұраным, %:                  279,5       
Берілген өтінімдер бойынша "таза бағасы", номиналдан (барлығы /белсенді):

– минималды                      99,6120      
– максималды                      100,0952     
– орташа сараланған                  99,8636      
Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы /белсенді):  

– минималды                      9,4500      
– максималды                      9,6500      
– орташа сараланған                  9,5457      
-------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылармен           
 өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте, соның ішінде Растау       

 жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.            

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемінде екінші деңгейдегі банктердің (ЕДБ)
үлесінде 35,8 %, басқа институционалдық инвесторлар – 35,7 %, өзге заңды
тұлғалардың үлесі – 28,5 %.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:                    
----------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,     5 000 000   
облигациялар:                         
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге: 5 089 637 222,2
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:      4       
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылардың  2       
саны;                             
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,     100,0     
жоспардан %:                          
Қанағаттандырылған өтінімдердің таза бағасы, %: 99,9983    
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың     9,4900     
кірістілігі, жылдық % :                    
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделки по размещению МЕOКАМ-60 выпуска 51 (KZK200000638) к моменту 
окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 20,5 % по 
объему привлечения было выкуплено БВУ, 79,5 % – прочими юридическими 
лицами.


ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:                         
----------------------------------------------- -----------------------
Сауда-саттық күні:               11.09.19        
Өтеуге дейінгі мерзім:             2,8 жыл (1 012 күн)  
Жарияланған орналастыру көлемі, млн теңге:   5 000,0        
Сауда-саттық заты:               "таза" бағасы     
Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі,%: 70           
Өтінімдер беру әдісі:              жабық         
Өтінімдер беру уақыты:             09:00–11:00      
Өтінімдерді растау кезеңі:           09:00–11:30 (Т+0)   
Кесім уақыты:                  до 15:00 (Т+0)     
Төлеу датасы:                  11.09.19, 15:00 (Т+0) 
Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:        кесімді бағамен    
Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:   қарсылама өтінімдердің 
                        көлеміне пропорционалды
Сауда-саттық жүйесінің секторы:         MEKAM_ST1       
Сауда-саттық жүйесінің тобы:          MEOKAM_060       
-----------------------------------------------------------------------

Бұрын өткізілген орналастыруы ескере отырып, МЕОКАМ-60 51-ші 
шығарылымының (KZKD00000638) толық көлемі 255 000 000 облигацияны 
номиналды құны 255 000 000 000,00 теңгені құрады.

Қаржы министрлігі сатқан МЕОКАМ автоматты түрде KASE қайталама 
нарығында айналысқа кестеде көрсетілген сауда-саттық кодымен 
жіберіледі. Бұл ретте KASE сауда-саттық жүйесін облигациялардың бағасы 
"таза бағамен" белгіленуі тиіс.

Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, 
орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу 
ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша 
жарияланған.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің 
орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Аталмыш 
ережелердің мәтіні 
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен-
жайы бойынша жарияланған.

[2019-09-11]