Статистика

Нарықтың көлемі мен құрылымы (салыстырмалы мәліметтер)


Желтоқсан 2017

Биржалық нарық секторы Млрд теңгемен Млн АҚШ долларымен
Желтоқсан 2017 Қараша 2017 Тренд Желтоқсан 2017 Қараша 2017 Тренд
Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі %
Бағалы қағаздар нарығы 186,2 1,6 372,0 3,6 185,8 49,9 558,8 1,6 1 121,4 3,6 562,7 50,2
Акциялар 8,4 0,1 7,7 0,1 0,7 9,5 25,2 0,1 23,1 0,1 2,1 9,1
– бастапқы нарық 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
– қайталама нарық 8,4 0,1 7,7 0,1 0,7 9,5 25,2 0,1 23,1 0,1 2,1 9,1
Корпоратвитік борыштық БҚ 104,7 0,9 229,1 2,2 124,4 54,3 314,6 0,9 690,9 2,2 376,3 54,5
– бастапқы нарық 80,9 0,7 210,5 2,1 129,6 61,6 243,1 0,7 635,0 2,1 391,9 61,7
– қайталама нарық 23,8 0,2 18,6 0,2 5,2 28,1 71,4 0,2 55,8 0,2 15,6 28,0
Қазақстандық МБҚ 73,1 0,6 135,3 1,3 62,2 45,9 219,0 0,6 407,4 1,3 188,4 46,2
– бастапқы нарық 47,2 0,4 118,1 1,2 70,9 60,0 141,5 0,4 356,0 1,2 214,5 60,3
– қайталама нарық 25,9 0,2 17,1 0,2 8,7 51,0 77,5 0,2 51,5 0,2 26,1 50,7
ХҚҰ облигациялары 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
Инвестициялық қорлардың БҚ <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 65,9 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 66,2
Шетелдік валюта нарығы 1 184,4 10,5 982,9 9,6 201,5 20,5 3 552,8 10,5 2 960,7 9,6 592,1 20,0
Ақша нарығы 9 940,7 87,9 8 882,5 86,7 1 058,2 11,9 29 802,0 87,9 26 732,9 86,7 3 069,1 11,5
Репо операциялары 6 725,9 59,5 5 765,1 56,3 960,8 16,7 20 163,8 59,5 17 346,6 56,2 2 817,2 16,2
– МБҚ бойынша "тікелей" репо 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
– МБҚ бойынша авторепо 6 616,5 58,5 5 666,0 55,3 950,5 16,8 19 835,9 58,5 17 048,3 55,3 2 787,6 16,4
– ББҚ бойынша "тікелей" репо 21,9 0,2 18,3 0,2 3,6 20,0 65,7 0,2 55,1 0,2 10,7 19,4
– ББҚ бойынша авторепо 78,9 0,7 73,0 0,7 5,9 8,1 236,5 0,7 219,7 0,7 16,8 7,7
–неттингiлi репо 8,5 0,1 7,8 0,1 0,7 9,1 25,6 0,1 23,5 0,1 2,1 8,8
Валюталық своп операциялары 3 214,8 28,4 3 117,4 30,4 97,4 3,1 9 638,2 28,4 9 386,3 30,4 251,9 2,7
–АҚШ доллары 3 214,8 28,4 3 117,4 30,4 97,4 3,1 9 638,2 28,4 9 386,3 30,4 251,9 2,7
–евромен 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
Деривативтер нарығы 0 0 8,5 0,1 8,5 100,0 0 0 25,4 0,1 25,4 100,0
Фьючерстер 0 0 8,5 0,1 8,5 100,0 0 0 25,4 0,1 25,4 100,0
БАРЛЫҒЫ сауда-саттық көлемі 11 311,3 100,0 10 245,9 100,0 1 065,4 10,4 33 913,5 100,0 30 840,3 100,0 3 073,2 10,0

2017 жыл

Биржалық нарық секторы Млрд теңгемен Млн АҚШ долларымен
1-12, 2017 1-12, 2016 Тренд 1-12, 2017 1-12, 2016 Тренд
Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі % Көлемі %
Бағалы қағаздар нарығы 3 450,4 2,3 1 314,1 1,4 2 136,3 162,6 10 575,7 2,3 3 843,4 1,4 6 732,3 175,2
Акциялар 269,4 0,2 250,2 0,3 19,2 7,7 828,9 0,2 744,1 0,3 84,8 11,4
– бастапқы нарық 7,6 <0,1 0,8 <0,1 6,8 853,1 23,8 <0,1 2,3 <0,1 21,4 918,0
– қайталама нарық 261,8 0,2 249,4 0,3 12,4 5,0 805,1 0,2 741,8 0,3 63,4 8,5
Корпоратвитік борыштық БҚ 1 153,8 0,8 507,4 0,5 646,4 127,4 3 482,5 0,7 1 489,8 0,5 1 992,6 133,7
– бастапқы нарық 864,5 0,6 424,4 0,4 440,1 103,7 2 611,8 0,6 1 246,7 0,5 1 365,1 109,5
– қайталама нарық 289,3 0,2 83,0 0,1 206,3 248,7 870,6 0,2 243,2 0,1 627,5 258,0
Қазақстандық МБҚ 1 985,8 1,3 555,9 0,6 1 429,9 257,2 6 137,2 1,3 1 607,8 0,6 4 529,3 281,7
– бастапқы нарық 1 733,1 1,1 218,2 0,2 1 514,9 694,2 5 368,2 1,1 603,2 0,2 4 765,0 790,0
– қайталама нарық 252,8 0,2 337,7 0,4 84,9 25,1 768,9 0,2 1 004,6 0,4 235,7 23,5
ХҚҰ облигациялары 40,2 <0,1 0 0 40,2 x 124,0 <0,1 0 0 124,0 x
Инвестициялық қорлардың БҚ 1,1 <0,1 0,5 <0,1 0,5 95,3 3,2 <0,1 1,6 <0,1 1,6 101,5
Шетелдік валюта нарығы 12 321,5 8,1 10 474,8 11,1 1 846,7 17,6 37 726,3 8,1 30 622,6 11,1 7 103,7 23,2
Ақша нарығы 135 726,4 89,6 82 763,5 87,5 52 962,9 64,0 419 318,3 89,7 241 804,3 87,5 177 514,0 73,4
Репо операциялары 73 790,2 48,7 57 113,8 60,4 16 676,3 29,2 226 545,8 48,4 167 563,9 60,7 58 981,9 35,2
– МБҚ бойынша "тікелей" репо 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
– МБҚ бойынша авторепо 68 483,4 45,2 56 761,0 60,0 11 722,3 20,7 209 945,0 44,9 166 517,1 60,3 43 427,9 26,1
– ББҚ бойынша "тікелей" репо 222,1 0,1 15,3 <0,1 206,8 1 349,9 678,0 0,1 45,0 <0,1 633,0 1 405,1
– ББҚ бойынша авторепо 5 024,9 3,3 337,5 0,4 4 687,4 1 388,9 15 741,2 3,4 1 001,7 0,4 14 739,5 1 471,5
–неттингiлi репо 59,8 <0,1 <0,1 <0,1 59,8 362 328,3 181,6 <0,1 <0,1 <0,1 181,5 369 176,9
Валюталық своп операциялары 61 936,2 40,9 25 649,7 27,1 36 286,6 141,5 192 772,5 41,2 74 240,4 26,9 118 532,1 159,7
–АҚШ доллары 61 936,2 40,9 25 649,7 27,1 36 286,6 141,5 192 772,5 41,2 74 240,4 26,9 118 532,1 159,7
–евромен 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 x
Деривативтер нарығы 22,1 <0,1 <0,1 <0,1 22,1 1 193 872,9 66,2 <0,1 <0,1 <0,1 66,2 1 219 425,3
Фьючерстер 22,1 <0,1 <0,1 <0,1 22,1 1 193 872,9 66,2 <0,1 <0,1 <0,1 66,2 1 219 425,3
БАРЛЫҒЫ сауда-саттық көлемі 151 520,3 100,0 94 552,3 100,0 56 967,9 60,3 467 686,5 100,0 276 270,3 100,0 191 416,2 69,3

Кестелерге ескертпе: МБҚ – мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; ББҚ – беймемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; корпоративтік облигациялар – беймемлекеттік эмиссиялық борыштық бағалы қағаздар; "тікелей" репо – "тікелей" әдіспен (тікелей ашылу және жабылу мәмілелерін жасасу арқылы) жүзеге асырылатын, репо операциялары; ХҚҰ – халықаралық қаржы ұйымдар; БҚ – бағалы қағаздар; "с/ж" – сауда-саттық өткізілген жоқ. Сауда-саттық көлемі, KASE сауда-саттық өткізгенде қолданатын әдістердің кез келгенімен жасалған, орындалған биржалық мәмілелер бойынша есептелді.

Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу